Pravidla jsou jednoduchá!

K možnosti získat voucher do OC Krakov ti stačí pouze 2 odběry v termínu od 2.4.2024 do 30.4.2024 na pobočce na Praze 8!

Po odběru ti na recepci předají kartičku, kterou vložíš do losovací krabice (ale na to už jsi u nás určitě zvyklý :) )

Po skončení vylosujeme 3 dárce, kteří dostanou:

 • první vylosovaný dostane poukaz v hodnotě 1 000 Kč
 • druhý vylosovaný dostane poukaz v hodnotě 2 000 Kč
 • třetí vylosovaný dostane poukaz v hodnotě 3 000 Kč

Celkem tedy rozdáváme 3 poukazy! 

Už máš rezervovaný svůj termín? Na nic nečekej a registruj se hned!

EDIT: Výhercemi se stávají pan Vladimír Hlavatý, Aleš Lexa a Jan Košťálek. 

GRATULUJEME!

Všeobecné soutěžní podmínky a pravidla soutěže

Soutěž o vouchery do OC Krakov

(dále jen „Soutěž“)

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Účelem tohoto dokumentu je vymezení Pravidel výše uvedeného marketingového projektu pořádaného společností Cara Plasma s.r.o., se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 015 52 376, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215618 (dále jen „Pořadatel“).

 

 1. Pravidla soutěže

2.1. Pořadatel vydává tato pravidla Soutěže „Soutěž o vouchery do OC Krakov“ (dále jen „Pravidla“), kterými jsou stanoveny podmínky Soutěže a práva a povinnosti účastníků Soutěže. Pravidla budou vždy v dostatečně dlouhé době před zahájením Soutěže uveřejněna na webových stránkách Pořadatele.

 

 1. Definice použitých pojmů

3.1. Účastníkem je fyzická osoba, která se účastní Soutěže vyhlášené Pořadatelem a která splní veškeré stanovené podmínky.

3.2. Výhercem Soutěže je Účastník, který splní podmínky Soutěže, a kterého v souladu s Pravidly Soutěže Pořadatel určí za Výherce. 

3.3. Za vyhlášení Soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném serveru, které se řídí dle těchto Soutěžních Pravidel.

3.4. Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže.

3.5. Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže.

 

 1. Účastníci soutěže

4.1. Účastníkem Soutěže se mohou stát pouze fyzické osoby starší 18 let, které jsou u Pořadatele registrovány jako dárci krevní plazmy a které zároveň splní veškeré podmínky stanovené těmito Pravidly (dále jen „Účastník”).

4.3. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

 

 1. Účast v soutěži a její průběh

5.1. Soutěž probíhá v dárcovském centru Cara Plasma v Praze Bohnicích.

5.2. Podmínky Soutěže jsou následující:

5.2.1 Účastník, který již je dárcem krevní plasmy v Cara Plasma a poslední odběr absolvoval před méně než 180 dny. Do Soutěže se nominuje na základě absolvování 2 úspěšných odběrů krevní plasmy

5.2.2. Účastník, který ještě nemá žádný odběr v Cara Plasma, případně ten, který je dárcem, ale byl na odběr před více jak 180 dny, musí v rozhodném období absolvovat odběr krevních vzorků a následně 1 odběr krevní plasmy.

5.2.3. Účastník Soutěže se může do Soutěže přihlásit, pokud podmínky splní v období od 02.04. do 30.04.2024

5.2.4. Účastník po splnění podmínek obdrží na recepci kartičku, na kterou napíše své jméno. Tu pak vhodí do losovacího osudí na recepci.

 

 1. Výhry v soutěži

6.1. Výhry v Soutěži jsou 3, a to poukazy do OC Krakov v hodnotě 3000 Kč, 2000 Kč a 1000 Kč.(dále jen „Výhra“).

6.2. Výherci bude zvolen nejpozději do data uvedeného pod bodem 7.3.

 

 1. Určení výherce

7.1. Výhercem v Soutěži se mohou stát dva Účastníci, kteří řádně splní všechny podmínky Soutěže (dále jen „Výherce“).  

7.2. Výherce bude určen na základě losu.

7.3. Pořadatel náhodně vylosuje Výherce do pěti pracovních dnů ode dne skončení Soutěže, tedy:

                do 09.05.2024.

7.4. Výherci budou obratem kontaktován e-mailem ze strany Pořadatele o jeho výhře. Pořadatel se s Výhercem následně domluví na detailech a okolnostech předání Výhry. Pořadatel je povinen kontaktovat Výherce do 10 dnů od ukončení Soutěže.

7.5. Účastník, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 5 pracovních dnů, v opačném případě právo na Výhru zaniká.

 

 1. Informace o zpracování osobních údajů

8.1. Soutěžící svým zapojením do Soutěže poskytuje osobní údaje Pořadateli jakožto správci osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR).

 

 1. Doba trvání soutěže

9.1. Doba trvání soutěže je od 02.04.2024 (začátek Soutěže) do 30.04.2024 (ukončení Soutěže).

 

 1. Změna pravidel soutěže

10.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla Soutěže.

10.2. Pravidla v aktuálním znění jsou vždy zveřejněna na internetových stránkách Soutěže.

 

 1. Závěrečná ustanovení

11.1. Pořadatel prohlašuje, že Soutěž není loterií ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, nýbrž je spotřebitelskou soutěží ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

11.2. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Účastníka, a to v případě, že bude mít podezření, že dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito Pravidly nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání.

11.3. Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za případné vady a škody vzniklé nebo způsobené v souvislosti s realizací a užíváním Výhry. Pořadatel také neodpovídá za chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení Soutěže podle těchto Pravidel.

11.4. V případě zrušení Soutěže nemají Účastníci nárok na náhradu vynaložených nákladů či škod, které by jim případně v souvislosti se Soutěží vznikly. Omezení odpovědnosti Pořadatele se uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy České republiky.

11.5. Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky.

 

Tato Pravidla jsou účinná ode dne 02.04.2024