S Cara Plasmou za zdravím

Zapojte se do naší skvělé soutěže a vyhrajte jeden z celkem 13 poukazů do Decathlonu v hodnotě 2 000 Kč nebo špičkové horské kolo RockRider v hodnotě 25 000 Kč.

Z každé pobočky vylusujeme jednoho výherce a z nich pak jednoho výherce hlavní ceny - horského kola.

Jak se zapojit?

Stačí absolvovat 4 úspěšné odběry krevní plasmy (nebo odběr vzorků a tři odběry krevní plasmy u nových dárců) a vhodit losovací kartičku do boxu na recepci. Kartičku dostanete po svém 4. úspěšném odběru v termínu 01.07.2024 do 31.08.2024.

Rezervujte si termín ještě dnes!

Všeobecné soutěžní podmínky a pravidla soutěže

Soutěž o kolo a poukazy do Decathlonu

(dále jen „Soutěž“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Účelem tohoto dokumentu je vymezení Pravidel výše uvedeného marketingového projektu pořádaného společností Cara Plasma s.r.o., se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 015 52 376, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215618 (dále jen „Pořadatel“).

2. Pravidla soutěže

2.1. Pořadatel vydává tato pravidla Soutěže „Soutěž o kolo a poukazy do Decathlonu“ (dále jen „Pravidla“), kterými jsou stanoveny podmínky Soutěže a práva a povinnosti účastníků Soutěže. Pravidla budou vždy v dostatečně dlouhé době před zahájením Soutěže uveřejněna na webových stránkách Pořadatele.

3. Definice použitých pojmů

3.1. Účastníkem je fyzická osoba, která se účastní Soutěže vyhlášené Pořadatelem a která splní veškeré stanovené podmínky.

3.2. Výhercem Soutěže je Účastník, který splní podmínky Soutěže, a kterého v souladu s Pravidly Soutěže Pořadatel určí za Výherce.

3.3. Za vyhlášení Soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném serveru, které se řídí dle těchto Soutěžních Pravidel.

3.4. Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže.

3.5. Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže.

4. Účastníci soutěže

4.1. Účastníkem Soutěže se mohou stát pouze fyzické osoby starší 18 let, které jsou u Pořadatele registrovány jako dárci krevní plasmy a které zároveň splní veškeré podmínky stanovené těmito Pravidly (dále jen „Účastník”).

4.2. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či obdobném vztahu k Pořadateli a dále osoby, které jsou ve vztahu k těmto osobám osobou blízkou ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, příp. osoby, kterým účast v Soutěži zakazují právní předpisy vztahující se na tyto osoby.

4.3. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

5. Účast v soutěži a její průběh

5.1. Soutěž probíhá v dárcovských centrech Pořadatele, v pobočkách specifikovaných na internetových stránkách Pořadatele u konkrétní Soutěže.

5.2. Podmínky Soutěže jsou následující:

a. Účastník, který již je dárcem krevní plasmy v Cara Plasma a poslední odběr absolvoval před méně než 180 dny, se do Soutěže nominuje na základě absolvování 4 úspěšných odběrů krevní plasmy v termínu 01.07. – 31.08.2024 a následným vhozením soutěžního lístku. Soutěžní lístek účastník obdrží po čtvrtém odběru na recepci a vhodí ho do osudí na recepci.

b. Účastník, který ještě nemá žádný odběr v Cara Plasma, případně ten, který je dárcem, ale byl na odběru před více jak 180 dny, musí absolvovat odběr krevních vzorků a následně 3 odběry krevní plasmy v termínu konání soutěže.

c. Vhozením soutěžního lístku do osudí na recepci se Účastník přihlašuje do Soutěže, vyslovuje souhlas s Pravidly soutěže, a zavazuje se je dodržovat.

6. Výhry v soutěži

6.1. Výhrou v Soutěži je jízdní kolo Rockrider v hodnotě 25 000,- Kč a 13 poukazů do Decathlonu v hodnotě 2000,- Kč (dále jen „Výhra“).

6.2. Celkem bude vylosováno 14 výherců, z každé pobočky Cara Plasma bude jeden výherce. Z těchto 14 výherců bude vylosován jeden výherce kola a zbylých 13 dostane poukaz do Decathlonu.

7. Určení výherce

7.1. Výhercem v Soutěži se může stát jen ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky Soutěže (dále jen „Výherce“).

7.2. Výherce bude určen na základě losu.

7.3. Pořadatel náhodně vylosuje Výherce do pěti pracovních dnů ode dne skončení Soutěže, tedy:

do 06.09.2024.

7.4. Výherci budou obratem kontaktováni telefonicky ze strany Pořadatele o jejich výhře. Pořadatel se s Výherci následně domluví na detailech a okolnostech předání Výhry. Pořadatel je povinen kontaktovat Výherce do 10 dnů od ukončení Soutěže.

7.5. Účastník, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 5 pracovních dnů, v opačném případě právo na Výhru zaniká.

8. Informace o zpracování osobních údajů

8.1. Soutěžící svým zapojením do Soutěže poskytuje osobní údaje Pořadateli jakožto správci osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR).

9. Doba trvání soutěže

9.1. Doba trvání soutěže je od 01.07.2024 (začátek Soutěže) do 31.08.2024 (ukončení Soutěže).

10. Změna pravidel soutěže

10.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla Soutěže.

10.2. Pravidla v aktuálním znění jsou vždy zveřejněna na internetových stránkách Soutěže.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pořadatel prohlašuje, že Soutěž není loterií ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, nýbrž je spotřebitelskou soutěží ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

11.2. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Účastníka, a to v případě, že bude mít podezření, že dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito Pravidly nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání.

11.3. Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za případné vady a škody vzniklé nebo způsobené v souvislosti s realizací a užíváním Výhry. Pořadatel také neodpovídá za chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení Soutěže podle těchto Pravidel.

11.4. V případě zrušení Soutěže nemají Účastníci nárok na náhradu vynaložených nákladů či škod, které by jim případně v souvislosti se Soutěží vznikly. Omezení odpovědnosti Pořadatele se uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy České republiky.

11.5. Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky.

Tato Pravidla jsou účinná ode dne 01.07. 2024