Celý červenec rozdáváme 100 bodů pro nové dárce navíc k prvnímu odběru krevní plazmy! 

Navštivte jedno z našich odběrových center, zaregistrujte se a jako odměnu dostanete 100 bodů do věrnostního programu. 

Více o věrnostním programu Cara Plasma naleznete na ZDE.

Nasbírejte si body a vyberte si z našich skvělých dárků!

Budeme se na Vás těšit!

Všeobecné soutěžní podmínky a pravidla soutěže

Bohatší červenec

(dále jen „Soutěž“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Účelem tohoto dokumentu je vymezení Pravidel výše uvedeného marketingového projektu pořádaného společností Cara Plasma s.r.o., se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 015 52 376, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215618 (dále jen „Pořadatel“).

2. Pravidla soutěže

2.1. Pořadatel vydává tato pravidla Soutěže „Bohatší červenec“ (dále jen „Pravidla“), kterými jsou stanoveny podmínky Soutěže a práva a povinnosti účastníků Soutěže. Pravidla budou vždy v dostatečně dlouhé době před zahájením Soutěže uveřejněna na webových stránkách Pořadatele.

3. Definice použitých pojmů

3.1. Účastníkem je fyzická osoba, která se účastní Soutěže vyhlášené Pořadatelem a která splní veškeré stanovené podmínky.

3.2. Výhercem Soutěže je Účastník, který splní podmínky Soutěže, a kterého v souladu s Pravidly Soutěže Pořadatel určí za Výherce.

3.3. Za vyhlášení Soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném serveru, které se řídí dle těchto Soutěžních Pravidel.

3.4. Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže.

3.5. Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže.

4. Účastníci soutěže

4.1. Účastníkem Soutěže se mohou stát pouze fyzické osoby starší 18 let, které jsou u Pořadatele registrovány jako dárci krevní plasmy a které zároveň splní veškeré podmínky stanovené těmito Pravidly (dále jen „Účastník”).

4.2. Účastníkem této soutěže jsou nově registrovaní dárci, kteří ještě v nemají v odběrových centrech Cara Plasma žádný odběr krevní plasmy ani odběr krevních vzorků.

4.3. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či obdobném vztahu k Pořadateli a dále osoby, které jsou ve vztahu k těmto osobám osobou blízkou ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, příp. osoby, kterým účast v Soutěži zakazují právní předpisy vztahující se na tyto osoby.

4.4. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

5. Účast v soutěži a její průběh

5.1. Soutěž probíhá v dárcovských centrech Pořadatele, v pobočkách specifikovaných na internetových stránkách Pořadatele u konkrétní Soutěže.

5.2. Podmínky Soutěže jsou následující:

a. Účastník soutěže je nově registrovaný dárce, který ještě neabsolvoval vstupní prohlídku a odběr vzorků krve, ani nikdy nedaroval krevní plasmu v dárcovském centru Cara Plasma.

b. Účastník Soutěže se nominuje do Soutěže automaticky na základě absolvováním první návštěvy a následně prvního úspěšného odběru krevní plasmy v termínu 01.07. – 31.07.2024

6. Výhry v soutěži

6.1. Výhrou v Soutěži je 100 bonusových bodů navíc do věrnostního programu Cara Plasma (dále jen „Výhra“).

6.2. Každý dárce, který splní podmínky v době konání soutěže, získává po jejím ukončení 100 bodů do věrnostního programu

6.3. Výhercům budou body přičteny automaticky, a to po ukončení této akce.

7. Určení výherce

7.1. Výhercem v Soutěži se může stát jen ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky Soutěže (dále jen „Výherce“).

7.2. Výherce bude nový dárce, který splní nejméně první návštěvu s odběrem vzorků krve a následně první odběr krevní plasmy.

7.3. Pořadatel připíše výherní bonusové body do deseti pracovních dnů ode dne skončení Soutěže, tedy:

do 10.08.2024.

8. Informace o zpracování osobních údajů

8.1. Soutěžící svým zapojením do Soutěže poskytuje osobní údaje Pořadateli jakožto správci osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR).

9. Doba trvání soutěže

9.1. Doba trvání soutěže je od 01.07.2024 (začátek Soutěže) do 31.07.2024 (ukončení Soutěže).

10. Změna pravidel soutěže

10.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla Soutěže.

10.2. Pravidla v aktuálním znění jsou vždy zveřejněna na internetových stránkách Soutěže.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pořadatel prohlašuje, že Soutěž není loterií ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, nýbrž je spotřebitelskou soutěží ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

11.2. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Účastníka, a to v případě, že bude mít podezření, že dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito Pravidly nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání.

11.3. Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za případné vady a škody vzniklé nebo způsobené v souvislosti s realizací a užíváním Výhry. Pořadatel také neodpovídá za chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení Soutěže podle těchto Pravidel.

11.4. V případě zrušení Soutěže nemají Účastníci nárok na náhradu vynaložených nákladů či škod, které by jim případně v souvislosti se Soutěží vznikly. Omezení odpovědnosti Pořadatele se uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy České republiky.

11.5. Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky.

Tato Pravidla jsou účinná ode dne 01.07.2024