• bars
 • quick_phone
 • quick_calendar
 • quick_insta
 • quick_yt
 • quick_tiktok

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“)

 

Prosím věnujte pozornost této informační brožuře o zásadách ochrany Vašich osobních údajů, jejímž smyslem je podat Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je s nimi nakládáno a jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme vždy důsledně v souladu s Nařízením, Zákonem a také s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, jakož i v souladu s dalšími vnitrostátními právními předpisy.

I.       Obecné informace o zpracování osobních údajů

 • Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 Nařízení je společnost Cara Plasma s.r.o., IČ: 01552376, se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215618 (dále jen „Správce“).

 

          Kontaktní údaje Správce: Ing. Alexandr Dubina, tel.: 602 345 636, dpo@caraplasma.cz

          adresa: Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1

 

 • Osobním údajem je jakákoliv informace vztahující se k Vaší osobě. Zejména se jedná o jméno, pohlaví, věk, datum narození, či jakékoliv jiné identifikační údaje. Zvláštní kategorií osobních údajů jsou pak údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském či filosofickém vyzvání, zdravotním stavu apod.
 • Zpracovávány mohou být Vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí služby.
 • Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu sami poskytnete. Tyto osobní údaje poskytujete na základě vyplnění registračních či objednávkových formulářů, telefonicky, písemně/e-mailem, při jiné formě komunikace, nebo při osobní návštěvě odběrových míst, nebo v případě vzniku smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem.
 • Zpracovávat Vaše osobní údaje je Správce oprávněn na základě Vašeho souhlasu – v takovém případě je zpracovává pouze s Vaším souhlasem, nebo v některých případech i bez Vašeho souhlasu.

 

II.       Účely zpracování osobních údajů

 • Uzavření smlouvy, plnění smluvních povinností, a poskytnutí služeb (čl. 6 odst. 1, písm. b) Nařízení):
  1. K tomuto účelu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu. Zpracování osobních údajů je nutné pro plnění smluvních povinností Správce, přičemž bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, plnit dle ní a/nebo poskytnout požadované služby.
  2. Po skončení smluvního vztahu jsou osobní údaje uchovány pouze za účelem plnění zákonných povinností Správce a případně z důvodu jeho oprávněného zájmu.
 • Splnění zákonných povinností Správce (čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízení):
  1. Vaše osobní údaje mohou být bez Vašeho souhlasu zpracovávány také tehdy, pokud to vyžadují platné právní předpisy vztahující se k činnosti Správce.
 • Oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1, písm. f) Nařízení):
  1. Oprávněným zájmem Správce je zájem na poskytování přímého marketingu. V takovém případě jsou osobní údaje zpracovávány a uchovávány za účelem zasílání obchodních sdělení. Zasílání obchodní sdělení máte možnost kdykoliv ukončit otevřením odkazu k tomu určenému, který je uveden v každém zaslaném obchodním sdělení.
  2. Oprávněným zájmem Správce může také být zájem na ochraně a prokázání práv a právních nároků Správce.

 

 • Váš souhlas (čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení):
  1. Pokud není naplněn žádný z účelů uvedených výše, pak je Správce oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat a uchovávat výhradně na základě Vašeho informovaného souhlasu.
  2. Před poskytnutím souhlasu ke zpracování osobních údajů Vás bude Správce informovat o účelu poskytnutí takového souhlasu, k jakým osobním údajům se vztahuje a době, po kterou budou Vaše údaje zpracovávány/uchovávány.
  3. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. V takovém případě Správce nebude nadále Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí, aby Vaše osobní údaje byly odstraněny. V případě, že některé z osobních údajů jsou zpracovávány současně i pro účely uvedené výše (body 1 – 3 tohoto článku), budou tyto z tohoto právního důvodu zpracovávány i po odvolání Vašeho souhlasu.

 

 III.     Doba uchovávání osobních údajů

 • Údaje, pro které existuje zákonný důvod ke zpracování (body 1 – 3 předchozího článku) uchovává a zpracovává Správce po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností. V případě, že mu uchování osobních údajů ukládá právní předpis, je doba určená tímto právním předpisem.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce veškeré osobní údaje odstraní.

 

 IV.     Ochrana Vašich osobních údajů a zpřístupnění osobních údajů třetím osobám

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zachování ochrany a bezpečnosti osobních údajů.
 • Správce je oprávněn zpřístupnit Vaše údaje třetím osobám, se kterými v rámci poskytování služeb spolupracuje (subdodavatelé apod.).
 • Třetí osoby, jimž Správce poskytuje Vaše osobní údaje, jsou vázány stejnými povinnostmi jako Správce a jsou zavázány k plnění veškerých povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby nedošlo ke zneužití či jinému neoprávněnému nakládání s Vašimi osobními údaji.
 • Správce je v některých případech povinen zpřístupnit Vaše osobní údaje státním orgánům, a to v situaci, kdy je ke zpřístupnění povinován na základě příslušných právních předpisů.

 

 V.   Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • Právo na odvolání souhlasu:
  1. Kdykoliv po udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů máte právo jej odvolat, a to písemně na shora uvedené kontaktní adresy Správce. Odvoláním není dotčena možnost/povinnost zpracování osobních údajů ze zákonných důvodů.
 • Právo na přístup:
  1. Máte právo na potvrzení o tom, zda Správce zpracovává Vaše údaje a v případě, že zpracovává, máte právo na přístup k těmto údajům a k informacím o způsobu a účelu zpracování.
 • Právo na opravu a výmaz osobních údajů:
  1. Správce je povinen k Vaší žádosti bez zbytečného odkladu opravit Vaše nepřesné osobní údaje, nebo doplnit neúplné osobní údaje.
  2. V případech, které stanoví Nařízení v čl. 17, nebo Zákon, máte právo žádat, aby Správce vymazal Vaše osobní údaje, a to bez zbytečného odkladu poté, co o takový výmaz požádáte. Výmaz bude proveden, bude-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
   1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly uchovány a zpracovávány;
   2. odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný jiný zákonný důvod pro jejich zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují jiné převažující oprávněné důvody pro jejich další zpracovávání;
 1. osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
 2. výmaz osobních údajů musí být proveden ke splnění právní povinnosti;
 1. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti. To je zákonné, je-li dítě ve věku nejméně 16 let. Je-li dítě mladší 16 let, je takové zpracování zákonné pouze tehdy a do té míry, pokud byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti.
 • Právo na omezení zpracování:
  1. Máte právo, aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů v těchto případech (čl. 18 Nařízení):
   1. popíráte přesnost osobních údajů – Správce omezí zpracování na dobu nezbytnou k tomu, aby ověřil jejich přesnost;
   2. domníváte se, že zpracování osobních údajů je protiprávní a namísto výmazu osobních údajů (viz bod 3 výše) požadujete omezení jejich zpracování;
 • Správce Vaše osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy zpracování požadujete pro účely určení, výkonu nebo obhajoby Vašich právních nároků;
 1. vznesete námitku proti jejich zpracování – v takovém případě Správce omezí jejich zpracování na dobu nezbytnou k ověření, zda oprávněné důvody Správce převažují, nebo nepřevažují, nad Vašimi oprávněnými důvody;
 • Právo na přenositelnost:
  1. Jsou-li splněny podmínky uvedené v čl. 20 Nařízení, máte právo získat své osobní údaje a tyto předat jinému správci. Pokud je to technicky realizovatelné, máte právo požadovat, aby Správce Vaše osobní údaje předal jinému správci přímo.
 • Právo vznést námitku:
  1. Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. V případě vznesení takové námitky nebude Správce Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud oprávněny zájem Správce nebude převažovat nad Vašimi zájmy, právy a svobodami.
  2. Je-li oprávněným zájmem marketing, po vznesení námitek Správce zpracovávání pro účely přímého marketingu ukončí vždy.
 • Právo podat stížnost:
  1. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v souvislosti s ochranou, uchováváním a zpracováním Vašich osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu a veškeré další informace lze nalézt na internetových stránkách uoou.cz .

 

 VI.  Závěrečná ustanovení

 • Toto znění je účinné od 4.8.2020.
 • Správce je oprávněn znění tohoto dokumentu jednostranně změnit. Nové znění však vždy zveřejní na webových stránkách caraplasma.cz .
 • V případě Vašich dotazů ke zpracování Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailovou adresu: marketing@caraplasma.cz