Splňte si sen s Cara Plasmou!

Vy plníte sny nemocným, my splníme ten Váš!

Sníte o cestě kolem světa, měsíční dovolené v ráji nebo novém autě?

Rozhodli jsme se splnit sen 3 dárcům, kteří splní
24 odběrů v roce 2024.

V průběhu ledna ke každému odběru na recepci dostanete kartičku, na kterou napíšete svůj sen, jméno a příjmení.

Na konci roku pak proběhne vyhodnocení a výběr 3 dárců, kterým sen splníme. 

Rezervujte si svůj první termín ještě dnes!

Všeobecné soutěžní podmínky a pravidla soutěže

Soutěž „Splněný sen s Cara Plasmou“

(dále jen „Soutěž“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Účelem tohoto dokumentu je vymezení Pravidel výše uvedeného marketingového projektu pořádaného společností Cara Plasma s.r.o., se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 015 52 376, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215618 (dále jen „Pořadatel“).

2. Pravidla soutěže

2.1. Pořadatel vydává tato pravidla Soutěže „Splněný sen s Cara Plasmou“ (dále jen „Pravidla“), kterými jsou stanoveny podmínky Soutěže a práva a povinnosti účastníků Soutěže. Pravidla budou vždy v dostatečně dlouhé době před zahájením Soutěže uveřejněna na webových stránkách Pořadatele.

3. Definice použitých pojmů

3.1. Účastníkem je fyzická osoba, která se účastní Soutěže vyhlášené Pořadatelem a která splní veškeré stanovené podmínky.

3.2. Výhercem Soutěže je Účastník, který splní podmínky Soutěže, a kterého v souladu s Pravidly Soutěže Pořadatel určí za Výherce.

3.3. Za vyhlášení Soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném serveru, které se řídí dle těchto Soutěžních Pravidel.

3.4. Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže.

3.5. Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže.

4. Účastníci soutěže

4.1. Účastníkem Soutěže se mohou stát pouze fyzické osoby starší 18 let, které jsou u Pořadatele registrovány jako dárci krevní plasmy a které zároveň splní veškeré podmínky stanovené těmito Pravidly (dále jen „Účastník”).

4.2. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

5. Účast v soutěži a její průběh

5.1. Soutěž probíhá v dárcovských centrech Pořadatele, v pobočkách specifikovaných na internetových stránkách Pořadatele.

5.2. Podmínky Soutěže jsou následující:

a. Účastník Soutěže se nominuje do Soutěže na základě absolvování 24 úspěšných odběrů v době trvání soutěže, tedy v termínu 02.01.2024 – 31.12.2024

5.3. Do soutěže se zájemce zařadí poté, co v průběhu ledna vhodí do boxu na zvolené pobočce leták s uvedením svého snu a následně v průběhu roku splní 24 úspěšných odběrů.

6. Výhry v soutěži

6.1. Výhrou v Soutěži je splnění vybraného snu. Ze všech účastníků, kteří splnili podmínky soutěže, budou vybraní 3 výherci a těm bude splněn jejich sen (dále jen „Výhra“).

6.2. Výherce bude zvolen nejpozději do data uvedeného pod bodem 7.3.

7. Určení výherce

7.1. Výhercem v Soutěži se může stát jen ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky Soutěže (dále jen „Výherce“).

7.2. Výherci budou vybráni pořadatelem ze všech, kteří splnili podmínky soutěže .

7.4. Pořadatel vybere 3 Výherce a osloví je do 10ti pracovních dnů ode dne skončení Soutěže, tedy do 15.01.2025.

7.5. Výherci budou obratem kontaktováni e-mailem nebo telefonicky ze strany Pořadatele o jejich výhře. Pořadatel se s Výherci následně domluví na detailech a okolnostech předání Výhry. Pořadatel je povinen kontaktovat Výherce do 10 dnů od ukončení Soutěže.

7.6. Účastníci, kteří se stali Výherci, jsou povinni reagovat na výzvu Pořadatele do 5 pracovních dnů, v opačném případě právo na Výhru zaniká.

8. Informace o zpracování osobních údajů

8.1. Soutěžící svým zapojením do Soutěže poskytuje osobní údaje Pořadateli jakožto správci osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR).

9. Doba trvání soutěže

9.1. Doba trvání soutěže je od 02.01.2024 (začátek Soutěže) do 31.12.2024 (ukončení Soutěže).

10. Změna pravidel soutěže

10.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla Soutěže.

10.2. Pravidla v aktuálním znění jsou vždy zveřejněna na internetových stránkách Soutěže.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pořadatel prohlašuje, že Soutěž není loterií ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, nýbrž je spotřebitelskou soutěží ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

11.2. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Účastníka, a to v případě, že bude mít podezření, že dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito Pravidly nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání.

11.3. Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za případné vady a škody vzniklé nebo způsobené v souvislosti s realizací a užíváním Výhry. Pořadatel také neodpovídá za chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení Soutěže podle těchto Pravidel.

11.4. V případě zrušení Soutěže nemají Účastníci nárok na náhradu vynaložených nákladů či škod, které by jim případně v souvislosti se Soutěží vznikly. Omezení odpovědnosti Pořadatele se uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy České republiky.

11.5. Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky.

Tato Pravidla jsou účinná ode dne 02.01.2024