Chceš jít s kamarádem na ostravský Majáles? 

Vyhraj s námi vstupenky! V období od 15.04.2024 do 15.05.2024 budeme v ostravském centru soutěžit o lístky tuhle super akci. 

Co pro zařazení musíš udělat? Stačí přijít na dva odběry do ostravského centra a po druhém odběru vhodit lísteček do bedýnky na recepci. 

Losovat budeme 3 výherce, každý obdrží 2 vstupenky. 

Zarezervuj si svůj termín ještě dnes! 

Všeobecné soutěžní podmínky a pravidla soutěže

Soutěž daruj a vyhraj vstupenky na Majáles Ostrava

(dále jen „Soutěž“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Účelem tohoto dokumentu je vymezení Pravidel výše uvedeného marketingového projektu pořádaného společností Cara Plasma s.r.o., se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 015 52 376, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215618 (dále jen „Pořadatel“).

2. Pravidla soutěže

2.1. Pořadatel vydává tato pravidla soutěže „Daruj a vyhraj vstupenky na Majáles Ostrava “ (dále jen „Pravidla“), kterými jsou stanoveny podmínky Soutěže a práva a povinnosti účastníků Soutěže. Pravidla budou vždy v dostatečně dlouhé době před zahájením Soutěže uveřejněna na webových stránkách Pořadatele.

3. Definice použitých pojmů

3.1. Účastníkem je fyzická osoba, která se účastní Soutěže vyhlášené Pořadatelem a která splní veškeré stanovené podmínky.

3.2. Výhercem Soutěže je Účastník, který splní podmínky Soutěže, a kterého v souladu s Pravidly Soutěže Pořadatel určí za Výherce.

3.3. Za vyhlášení Soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném serveru, které se řídí dle těchto Pravidel soutěže.

3.4. Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže.

3.5. Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže.

4. Účastníci soutěže

4.1. Účastníkem Soutěže se mohou stát pouze fyzické osoby starší 18 let, které jsou u Pořadatele registrovány jako dárci krevní plasmy a které zároveň splní veškeré podmínky stanovené těmito Pravidly (dále jen „Účastník”).

4.2. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či obdobném vztahu k Pořadateli a dále osoby, které jsou ve vztahu k těmto osobám osobou blízkou ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, příp. osoby, kterým účast v Soutěži zakazují právní předpisy vztahující se na tyto osoby.

4.3. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

5. Účast v soutěži a její průběh

5.1. Soutěž probíhá v dárcovském centru Cara Plasma v Ostravě.

5.2. Podmínky Soutěže jsou následující:

5.2.1 Účastník, který již je dárcem krevní plasmy v Cara Plasma a poslední odběr absolvoval před méně než 180 dny, se do Soutěže nominuje na základě absolvování 2 úspěšných odběrů krevní plasmy v termínu konání soutěže.

5.2.2. Účastník, který ještě nemá žádný odběr v Cara Plasma, případně ten, který je dárcem, ale byl na odběr před více jak 180 dny, musí absolvovat odběr krevních vzorků a následně 1 odběr krevní plasmy v termínu konání soutěže.

5.2.3. Účastník Soutěže se může do Soutěže přihlásit, pokud podmínky výše uvedené splní v období od 15.04. do 15.05.2024

5.2.4. Účastník po splnění podmínek dostane na recepci losovací kartičku, na kterou napíše svoje jméno a kterou vhodí do losovacího osudí.

6. Výhry v soutěži

6.1. Výhrou v Soutěži jsou vstupenky na Majáles Ostrava na 17.05.2024 (dále jen „Výhra“).

6.2. Celkem budou vylosováni 3 výherci z pobočky Cara Plasma Ostrava, každý z nich obdrží 2 vstupenky na Majáles Ostrava, který se koná 17.05.2024.

6.3. Výherci budou zvoleni nejpozději do data uvedeného pod bodem 7.3.

7. Určení výherce

7.1. Výhercem v Soutěži se může stát jen ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky Soutěže (dále jen „Výherce“).

7.2. Výherce bude určen na základě losu.

7.3. Pořadatel náhodně vylosuje 3 Výherce bezprostředně po ukončení soutěže, tedy 16.05.2024

7.4. Výherci budou obratem kontaktováni telefonicky ze strany Pořadatele o jejich výhře. Pořadatel se s Výherci následně domluví na detailech a okolnostech předání Výhry. Pořadatel je povinen kontaktovat Výherce v den losování, tj. 16.05.2024.

7.5. Účastník, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 2h od doby, kdy ho pořadatel kontaktuje, v opačném případě právo na Výhru zaniká.

8. Informace o zpracování osobních údajů

8.1. Soutěžící svým zapojením do Soutěže poskytuje osobní údaje Pořadateli jakožto správci osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR).

9. Doba trvání soutěže

9.1. Doba trvání v termínu konání soutěže je od 15.04.2024 (začátek Soutěže) do 15.05.2024 (ukončení Soutěže).

10. Změna pravidel Soutěže

10.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla Soutěže.

10.2. Pravidla v aktuálním znění jsou vždy zveřejněna na internetových stránkách Soutěže.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pořadatel prohlašuje, že Soutěž není loterií ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, nýbrž je spotřebitelskou akcí ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

11.2. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Účastníka, a to v případě, že bude mít podezření, že dosáhl výsledku v Akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito Pravidly nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání.

11.3. Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za případné vady a škody vzniklé nebo způsobené v souvislosti s realizací a užíváním odměny. Pořadatel také neodpovídá za chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení Soutěže podle těchto Pravidel.

11.4. V případě zrušení Soutěže nemají Účastníci nárok na náhradu vynaložených nákladů či škod, které by jim případně v souvislosti se Soutěží vznikly. Omezení odpovědnosti Pořadatele se uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy České republiky.

11.5. Tyto podmínky v termínu konání soutěže jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky.

Tato Pravidla jsou účinná ode dne 15.04.2024