Přiveď kamaráda a odnes si bonus navíc!

Jsi naším dárcem a víš o někom ve svém okolí, kdo by mohl také darovat krevní plasmu?

Doporuč mu jedno z našich center a odnes si navíc odměnu, kterou můžeš využít na nákup skipasu na víkend, nákup lístků na koncert, na týdenní nákup potravin nebo na nákup oblečení!

Stačí aby tě kamarád, kterého jsi doporučil, uvedl do vstupního dotazníku při první návštěvě a pokud do 60ti dnů příjde třikrát darovat, automaticky ti připíšeme k náhradě tvůj bonus 1500 Kč.

Už víš, na co ho použiješ ty? 

Rezervujte si svůj termín spolu, stačí kliknou na následující tlačítko: 

Těšíme se na vás!

Pozor! Odměnu lze vyzvednout z technických důvodů až následující den po posledním odběru. 


Všeobecné podmínky a pravidla akce

Akce Dárce získá dárce

(dále jen „Akce DZD“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Účelem tohoto dokumentu je vymezení Pravidel výše uvedeného marketingového projektu pořádaného společností Cara Plasma s.r.o., se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 015 52 376, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215618 (dále jen „Pořadatel“).

2. Pravidla Akce DZD

2.1. Pořadatel vydává tato pravidla Akce „Dárce získá dárce“ (dále jen „Pravidla“), kterými jsou stanoveny podmínky Akce DZD a práva a povinnosti účastníků akce. Pravidla budou vždy v dostatečně dlouhé době před zahájením Akce DZD uveřejněna na webových stránkách Pořadatele.

3. Definice použitých pojmů

3.1. Účastníkem je fyzická osoba, která se účastní Akce DZD vyhlášené Pořadatelem a která splní veškeré stanovené podmínky.

3.2. Začátkem Akce DZD je den označený jako začátek Akce DZD.

3.3. Koncem Akce DZD je den označený jako ukončení Akce DZD.

3.4. Doporučitel – stávající dárce, který doporučí nového dárce.

3.5. Doporučený dárce – nový dárce.

4. Účastníci Akce

4.1. Účastníkem Akce se mohou stát pouze fyzické osoby starší 18 let, které jsou u Pořadatele registrovány jako dárci krevní plasmy a které zároveň splní veškeré podmínky stanovené těmito Pravidly (dále jen „Účastník”).

4.2. Akce se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito podmínkami.

5. Účast v Akci DZD a její průběh

5.1. Akce probíhá v dárcovských centrech Pořadatele, v pobočkách specifikovaných na internetových stránkách Pořadatele u konkrétní Akce.

5.2. Podmínky Akce DZD jsou následující:

1. Účastník Akce DZD se zařadí do Akce na základě přivedení nového dárce krevní plasmy. Nový dárce je povinen vyplnit ve vstupním dotazníku jméno a příjmení doporučitele. Recepční při kontrole údajů v dotazníků, zaznamená do systému jméno doporučitele k doporučenému dárci.

2. Nové přivedený dárce musí absolvovat 3 úspěšné odběry krevní plasmy v 60ti po sobě jdoucích dnech. Lhůta začíná běžet od prvního odběru krevní plasmy doporučeného dárce.

3. Doporučitele nelze do systému přidávat zpětně.

4. Doporučitel se může do Akce přihlašovat opakovaně, pokud dovede více nových dárců

5. Nárok na výplatu odměny vzniká následující den po splnění podmínek

6. Odměna za Akci DZD

6.1. Odměnou za Akci DZD je 1500 Kč pro doporučitele, který přivede nového dárce, jež splní podmínky (dále jen „Odměna“).

6.2. Odměna bude vyplacena hotově nejdříve následující den po splnění podmínek

7. Informace o zpracování osobních údajů

7.1. Účastník svým zapojením do Akce DZD poskytuje osobní údaje Pořadateli jakožto správci osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR).

8. Doba trvání Akce DZD

8.1. Doba trvání akce je od 01.03.2024 (začátek Akce DZD) do 31.12.2024 (ukončení Akce DZD).

9. Změna pravidel Akce DZD

9.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla Akce DZD.

9.2. Pravidla v aktuálním znění jsou vždy zveřejněna na internetových stránkách Akce DZD.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pořadatel prohlašuje, že Akce DZD není loterií ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, nýbrž je spotřebitelskou soutěží ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

10.2. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Účastníka, a to v případě, že bude mít podezření, že dosáhl výsledku v Akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito Pravidly nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky Akce DZD. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání.

10.3. Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za případné vady a škody vzniklé nebo způsobené v souvislosti s realizací a užíváním Odměny. Pořadatel také neodpovídá za chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení Akce DZD podle těchto Pravidel.

10.4. V případě zrušení Akce DZD nemají Účastníci nárok na náhradu vynaložených nákladů či škod, které by jim případně v souvislosti s Akcí DZD vznikly. Omezení odpovědnosti Pořadatele se uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy České republiky.

10.5. Tyto podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky.

Tato Pravidla jsou účinná ode dne 01.03.2024