INFORMACE o zpracování osobních údajů dárce krevní plazmy pro účely provozování on-line registračního a objednávacího systému

 

 

Společnost Cara Plasma s.r.o., se sídlem Jungmannova 745/24, Praha 1 – 110 00, IČ: 01552376, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 215618 (dále jen jako „správce osobních údajů“ nebo „Cara Plasma“), je zařízením transfúzním služby. Dárci, resp. zájemci o dárcovství krevní plazmy, se mohou objednat k odběru krevní plazmy, resp. ke vstupnímu pohovoru s dárcem, v jednom z našich center prostřednictvím on-line aplikace.

Pokud využijete služeb on-line objednávacího systému obdržíte od nás potvrzení o rezervovaném termínu ve Vámi objednaném centru společnosti Cara Plasma, o zrušení vašeho termínu, připomenutí o nadcházejícím termínu Vaší návštěvy v centru, upozornění na možnost darování po 14 dnech, upozornění e-mailem na možnou rezervaci po 3 dnech od registrace do objednávacího systému, pokud již nejste registrování na odběr a poděkování za odběr krevní plazmy, na e-mailovou adresu a/nebo SMS na mobilní telefonní číslo, které jste nám poskytli pro registraci v našem on-line objednávkovém systému.

Zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů v on-line registračním formuláři (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo) provádí společnost Cara Plasma výhradně pro účely poskytnutí služby on-line registrace, tj. za účelem splnění smlouvy. Bez těchto osobních údajů není možné využít služeb on-line registračního systému pro objednání termínu k odběru krevní plazmy nebo vstupního pohovoru v jednom z center společnosti Cara Plasma. Dárci se však mohou objednat i telefonicky nebo osobně v jednom z našich center. Pokud nám nedáte výslovný souhlas, Vaše osobní údaje nebudeme využívat pro účely zasílání marketingových sdělení.

Veškeré osobní údaje poskytnuté pro účely on-line registrace se automaticky po 6 měsících od zadání v systému mažou, pakliže se do 6 měsíců nedostavíte do některého z našich center za účelem darování krevní plazmy.

Pokud se dostavíte do některého z našich center, pak veškeré takto zpracované osobní údaje se automaticky smažou po uplynutí 3 let, od posledního vyplnění dotazníku v plazmacentru nebo posledního přihlášení do objednávacího systému na našich webových stránkách.

Společnost Cara Plasma využívá při provozu on-line registračního systému subdodavatele, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje z pověření a dle pokynů společnosti Cara Plasma. Těmto zpracovatelům společnost Cara Plasma zpřístupňuje Vaše osobní údaje, konkrétně společnostem Adme Trade s.r.o., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Neumannova 1453/28, PSČ 15600, IČ: 24180831, a SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČ: 29210372. Zpracovatelé jsou zavázáni k takovým povinnostem v oblasti ochrany osobních údajů, které zajišťují, že Vaše osobní údaje budou chráněny a nebudou zneužity.

 

Vezměte prosím na vědomí, že ukládá-li příslušný právní předpis společnosti Cara Plasma povinnost zpřístupnit Vaše osobní údaje správním orgánům, k čemuž může dojít zejména v případě kontroly, budou Vaše osobní údaje zpřístupněny příslušnému správnímu orgánu ke splnění povinnosti společnosti Cara Plasma.

 

Poučení o právu podat stížnost[1] a dalších právech subjektu údajů

 

Každý subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)[2].Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách úřadu www.uoou.cz .

 

Dále má každý subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které se jej týkají, právo na jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Výkon těchto práv je v některých případech právním předpisem (GDPR) omezen, resp. vázán na splnění určitých podmínek. Blíže viz čl. 15 – 18, 20 a 21 GDPR (text GDPR dostupný např. na adrese EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS).

 

 

Kontaktní údaje na správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Veškeré Vaše osobní údaje zpracovává jako správce osobních údajů společnost Cara Plasma s.r.o., se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 01552376, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 215618, kontakt:

 

www.caraplasma.cz

  • e-mail dpo@caraplasma.cz
  • Ve všech záležitostech týkajících se osobních údajů se prosím obracejte na pověřence pro ochranu osobních údajůjmenovaného společností Cara Plasma Alexandr Dubina, a to na těchto kontaktních místech: tel.:602345636 ; e-mail: dpo@caraplasma.cz

 

 

[1] Ve smyslu čl. 77 GDPR (nařízení 2016/679).

[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).